NODE bio senzor – nadzor BPK5 u realnom vremenu

Senzor na principu mikrobne gorivne ćelije (Microbial Fuel Cell – MFC) kontinuirano mjeri razinu organske tvari u otpadnim vodama pretvorbom kemijske energije u električnu energiju katalitičkom aktivnošću mikroorganizama.

Značajke:

  • kvantificiranje opterećenja otpadnih voda organskom tvari,
  • kontinuirani nadzor,
  • mjerenje BPK5 u realnom vremenu,
  • detekcija onečišćenja toksičnim tvarima s vremenom reakcije senzora manjim od 1 minute,
  • nadzor u mreži kanalizacije, urbanim i industrijskim otpadnim vodama,
  • nadzor na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), optimizacija procesa, smanjenje troškova aeracije,
  • Node senzor u kombinaciji sa senzorima za mjerenje pH, temperature, vodljivosti, otopljenog kisika, protoka, priključuje se na DTU telemetrijski modul kao  potpuno autonomno cjelovito rješenje,
  • mogućnost alarmiranja i pokretanja automatskog uzimanja uzoraka otpadnih voda

Na slici desno prikazani su Node bio senzor u kompletu sa dodatnim senzorima poput pH, Conductivity, Redox, Temperature te DTU2 jedinicom za loggiranje izmjerenih vrijednosti i prijenos podataka na web server putem GPRS modema.

Svi podaci dostupni su putem web sučelja.

NODE tehnologija je ETV certificirana.

Grafički prikaz mjerenih podataka: Node bio senzor, pH, redox, temperatura, conductivity

Brošura